Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Informace pro veřejnost březen 2023

informace pro občany

Vážení spoluobčané,

moc Vás zdravím a rád bych Vás jménem vedení obce informoval, co se nám   podařilo udělat od začátku roku.

Pozitivní je, že jsme zprovoznili kontejnerovou mateřskou školu a v rámci masopustu minulý týden i slavnostně otevřeli. Nyní je vyhlášený on-line zápis dětí do Mateřské školy Zlonín -  termín je 6.3 – 10. 3. 2023.  (https://zlonin-ms.webnode.cz/). V rámci výstavby došlo k navýšení stávající kapacity MŠ o 24 dětí. Chtěl bych tímto poděkovat místostarostovi obce p. Svobodovi, ředitelce MŠ p. Kavalové a všem, kteří se na výstavbě a zprovoznění MŠ podíleli. Doufáme, že se dětem bude v MŠ líbit a že rodičům pomůže vyřešit problém s umístěním dětí pro předškolní vzdělávání.

Bohužel nás nyní čeká další těžký úkol v rámci školního vzdělávání a to je připravit náhradní prostory pro 1. třídu ZŠ Líbeznice pro školní rok 2023/24. Jak jsme Vás již informovali, v rámci Svazku obcí pod Beckovem se bude stavět nová svazková škola v Bašti a Měšicích s kapacitou 810 žáků. Odhadovaná doba výstavby obou škol je cca 18 měsíců. Nyní probíhá příprava veřejné zakázky, předpoklad zahájení výstavby je červenec 2023. Z toho vyplývá, že vzhledem k naplněnosti kapacity ZŠ v Líbeznicích, bude nutné řešit umístění dětí do 1. tříd ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025.  Ve Zloníně jsme se proto rozhodli připravit pro 1. třídu ZŠ prostory v Komunitním centru, kde budou provedeny stavební úpravy s cílem vytvořit důstojné podmínky pro družinu, učebnu a tělocvik.  Vzhledem k této nestandardní situaci chceme, aby rodiče budoucích školáků měli co nejvíce informací. Proto si je dovolujeme pozvat ve středu 8. března od 17.30 do malého sálu Komunitního centra na besedu se starosty obcí v rámci Svazku obcí pod Beckovem a ředitelem ZŠ Líbeznice. Informace o zápisu do ZŠ Líbeznice pro školní rok 2023/24 naleznete na webu líbeznické školy https://www.zslibeznice.cz/zapis-do-1-rocniku-0.

Většinu z nás trápí stav komunikací, parkování vozidel  a bezpečnost chodců v obci. V tomto období proběhlo jednání se společností Styrogroup, jehož výsledkem je nabídka finanční spoluúčasti na vybudovaní průtahu Čakovičky-Předboj, ke kterému je již zpracovaná projektová dokumentace a platné stavební povolení. Obec proto zahájila přípravu veřejné zakázky malého rozsahu. Na základě vyhodnocení výsledků této veřejné zakázky bude obec jednat se společností Styrogroup o jejím finančním podílu.  V případě, že dojde ke vzájemné shodě a do VZ se přihlásí stavební firmy, které budou splňovat kritéria VZ, neprodleně dojde k podpisu smlouvy a bude zahájena realizace tohoto projektu. Cílem je odklonit nákladní dopravu z kritického místa v obci „u křížku“.

Dalším problémem je kritický stav komunikace III/0093 na příjezdu od hlavní silnice Praha – Mělník. Jak jsme Vás již informovali, Rada Středočeského kraje rozhodla na začátku letošního roku o zařazení projektu kompletní rekonstrukce této komunikace do investičního Zásobníku akcí 2021+. Nyní by měla být zahájena  na dodavatele kompletní projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru k projektu a následně dojde k vlastní realizaci této rekonstrukce. Odhad zahájení stavby je v roce 2024 a bude zahrnovat kompletní rekonstrukci od závor až po hlavní silnici. Do té doby bude komunikace provizorně opravena.

Pozitivní je i příprava projektu bezpečného přecházení hlavní silnice I/9 Praha – Mělník. Podle vyjádření ŘSD  jsou aktuálně zpracované podklady pro výběr Zhotovitele projekčních prací. ŘSD předpokládá, že koncem března 2023 bude znám jejich Zhotovitel a na projektu se začne pracovat. Projekt bude realizován plně v souladu s uskutečněnými dohodami mezi naší obcí a správou ŘSD Praha. Obec vstoupila do jednání s majitelem pozemku a zastupitelstvo obce odsouhlasilo odkoupení pozemku 141/1 v k. ú. Bašt pro budoucí realizaci tohoto projektu.

Parkování v centru obce je připravený projekt, na který se zpracovává stavební povolení,
na vybudování chodníku před obecním úřadem, přechodu pro chodce a parkovacích stání u obecního úřadu, vybudování parkovacích míst podél komunikace směrem ke Komunitnímu centru a zpevnění pásů mezi komunikací a chodníkem.

Pro snížení energetické náročnosti máme připravený projekt obnovy veřejného osvětlení – příští týden bude odsouhlasena zadávací dokumentace a následně bude vypsáno výběrové řízení na realizaci této zakázky.  U tohoto projektu  očekáváme vlastní realizaci v II. polovině letošního roku. Na základě akceptace naší žádosti máme ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu rezervovány finanční prostředky ve výši 807 000,- Kč. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti osvětlení obce ze stávajících 30 MWh ročně na 3 MWh ročně.

Velkým problémem, který se dlouhodobě řeší je připojení nových žadatelů na vodovodní řad, vzhledem ke kritické situaci, kdy obec nemá v současné době nasmlouvanou dostatečnou kapacitu, rozhodlo zastupitelstvo obce o vytvoření veřejné databáze všech žadatelů.  Jediným kritériem pro stanovení pořadí v této databázi je nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. V tomto pořadí budou, v případě navýšení kapacity vody ze strany VKM, připojováni jednotlivý žadatelé. Vyzýváme proto všechny zájemce, aby si podali žádost viz.  (prakticke-informace/aktuality/informace-k-pripojeni-na-pitnou-vodu-883cs.html). Naším cílem je vytvořením této databáze  získat maximální podklady pro jednání s VKM Kladno.

Nyní mi dovolte abych se zaměřil na oblast, která nás hodně trápí a kde se obtížně hledá řešení. Touto oblastí je bezohlednost některých našich spoluobčanů, kdy při parkování vozidel poškozují veřejnou zeleň a majetek obce. Proto jsme se rozhodli připravit právní podklady, abychom tyto nezodpovědné občany mohli začít postihovat a nedocházelo k ničení a poškozování  majetku  obce a veřejné zeleně. Chápu, že mnozí z Vás namítnou, že by obec měla budovat parkovací stání, ale v první řadě bychom si všichni měli uvědomit, že máme primárně parkovat vozidla na svém pozemku.

Závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli  na přípravě Zlonínského masopustu. Chtěl bych proto poděkovat všem kdo přišli v maskách (hlavně dětem), kdo připravovali občerstvení v jednotlivých částech obce, paní ředitelce a učitelkám z  Mateřské školy, skautům z Vlčího dolu, p.Volnému z obecní policie Měšice, hudbě Bořanka pod vedením p.Řápka, kolektivu restaurace Zlonínsky dvůr a hlavně kulturní komisi zastupitelstva obce pod vedením p.Šeba a celému zastupitelstvu obce. Myslím, že tato akce ukázala, že i přes nepřízeň počasí se dokážeme sejít a užít si zábavu.  A protože kvalitní zábavy není nikdy dost, dovolte mi abych Vám tlumočil pozvání Sportovního klubu na Dětský karneval a taneční party v sobotu 11. března od 15.00 a od 20.00 ve velkém sále Komunitního centra a kulturní komise zastupitelstva obce na „Stand up comedy show“ NA STOJÁKA dne 14. dubna od 19.30 ve velkém sále Komunitního centra.

 

Vážení spoluobčané, doufám, že se nám podaří úspěšně zrealizovat většinu výše uvedených projektů (i těch co jsem zde nezmínil jako např. dětské a sportovní hřiště). Věřte, že vedení a zastupitelstvo obce dělá maximum proto, aby se nám to podařilo. Bohužel bez Vaší podpory a pomoci se to občas  neobejde a proto bych Vás rád pozval na akci Ukliďme Česko v sobotu 1. dubna, kde bychom chtěli uklidit a zvelebit některé části naší obce.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Kratochvíl

starosta obce

Informace pro veřejnost březen 2023 (437.41 kB)

Přílohy

Info pro veřejnost březen 2023.pdf

Info pro veřejnost březen 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,41 kB
Datum vložení: 6. 3. 2023 9:24
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2023 9:37
Autor: správce web

Mobilní aplikace

aplikace

Svátek

Dnes je 23.3.2023

Svátek má Ivona

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový meteorologický den

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“