Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Historie

První písemná zmínka o obci Zlonín

Obec Zlonín, jež byla statkem kapituly Pražské, se píše roku 1367 Zlonyn, roku 1369 Zlanyn, roku 1384 Slonyn. V roce 1436 zapsal císař Zikmund Zlonín spolu s obcemi Veltěž, Přemýšlení, Zdiby a Větrušice panu Jindřichovi z Lerojid, později tato zboží vyplatil král Jiří, ale opět je zastavil dvěma staroměstským měšťanům, jejichž potomci je postoupily Janu Pytlíkovi ze Zvoliněvsi (před rokem 1519). Ale v roce 1522 vynili Hromadové z Boršic a na Klecanech před králem jeho syna Jana Pytlíka a vdovu Kateřinu, že oni mají k uvedeným vsím "lepší právo". Roku 1578 vyplatil vesnici probošt Pražského hradu a Zlonín potom náležel až do poloviny 19. stol. ke statku Dejvice. Jméno bylo odvozeno z osobního jména Zloňa.


1923

Kroniku obce Zlonín založil v r. 1923 starosta Václav Křehnáč, mistr obuvnický žijící v č. p. 51. Ve svém prvním zápise se zmiňuje o bídě let 1914 - 1918 a padlých v 1. sv. válce (roku 1914 padl v Srbsku Ladislav Záruba, nadporučík, syn rolníka z č. p. 9"). Po revoluci 28. října 1918 tvořily se nové politické strany. Ve Zloníně to byla strana agrární (Republikánská) a dělnická (Soc. Demokrati). Po nových volbách 16. září 1919 převzal úřad starosty jmenovaný V. Křehnáč od p. Formánka prvního radního mistra kovářského. V r. 1923 byla zbudována obecní cesta podél tratě k Měšicům za celkové náklady 35 tis. kč. Opravena byla také okresní silnice Jiřice - Zlonín postavená v roce 1870.


1924

V dubnu uzavřel Mratínský cukrovar dohodu s místními rolníky, že vybuduje pevnou cestu ze Skal, kde byla nejvíce pěstována cukr. řepa, do obce. Rolníci se museli zavázati sázet po tři léta řepu a nejméně třista měř dodávati výhradně cukrovaru Mratín. Při kopání cesty v místě rozcestí u křížku, bylo nalezeno mnoho koster aj. a všeobecně se soudilo že jde o pohřebiště z husitských válek. V tomto roce byl zvolen starostou pan Jaroslav Lutzbauer - rolník z č. p. 10.


1925

Byla válcována cesta k Nové Vsi a mnozí rolníci vysadili u svých polí švestkové stromky, které pak hlídal obecní strážník. Také při cestě na Skala byly vysázeny hrušně.


1926

Zdejší rolníci p. Jaroslav Lutzbauer č. p. 10, Ferdinand Šalanský č. p. 5, Holzknecht č. p. 20 a Barcal č. p. 17 začali s rozparcelováním svých polí a tím začla nová výstavba domků v obci.


1927

Hned počátkem roku bylo nabídnuto zástupci Družstevních závodů z Dražic připojení obce k el. síti a to od Jiřic za 145 tis. kč. Po vyjednávání el. komise (Vondráček J., Srb Fr., Čermák Ant. a Lukáš Fr. jako předseda) s D.Z. byla tato částka snížena na 75 tis. s tím, že v budoucnu se mohou na tuto síť připojit Čakovičky a Nová Ves. Při výstavbě bylo postaveno 8 obecních pouličních světel a dne 15. června o Zlonínské pouti byla elektřina prvně rozsvícena. V říjnu byl zvolen starostou pan Karel Kovařík. Za jeho starostování obec Zlonín začala se rozšiřovat, zejména podél silnice k Líbeznicům a k Nové Vsi.


1928

Z jara byl zlonínskými hochy zřízen fotbalový klub "S. K. Slavoj Zlonín", který od obce propachtoval pozemek na hřiště za 200kč ročne.


1929

V lednu tohoto roku byla naměřena nejnižší teplota -43 stupňů C, která napáchala mnoho škod na nově vysázených stromech podél cest a také umrzlo mnoho zvěře.


1930

Při sčítání lidu dne 2. 12. 1930 měla obec 385 obyvatel v 85 popisných číslech. Zmizela poslední došková střecha v obci na domě pana Jana Prachaře č. p. 22.


1931

Byl postaven obecní úřad a to v době třech měsíců nákladem cca 70 tis. kč. Z popudu místních občanů byla uspořádána sbírka a za obnos takto získaný byla pořízena žulová pamětní deska padlým občanům zlonínským v 1 sv. válce. Deska ta byla slavnostně odhalena zároveň při otevření úřadu při Zlonínské pouti 15. června 1931. Starostou byl zvolen p. Kovařík.


1932

V únoru byla započata výstavba kanalizace v délce cca 270 m. Koncem března byla dokončena a při tom byla rozšířena silnice přes obec. ČSD projektovala druhou kolej na trati Vysočany - Všetaty. Rovněž byl projektován přejezd přes dráhu neboť závory měly být zrušeny. Od tohoto projektu bylo na žádost zlonínských upuštěno.


1933

Na jaře vysadila obec u rybníka topoly a upravila přejezd přes strouhu, že byla cesta zpevněna a byla bezpečná.


1934

Katastrofální sucho mělo za příčinu uhynutí vysázených lesních kultur na obecních Skalech. Obecní zastupitelstvo jmenovalo pana prezidenta T.G.Masaryka čestným občanem zlonínským. Obec rezervovala 50 tis. kč na stavbu nové školy v Líbeznicích.


1935

V době veliké nezaměstnanosti byla funkce obecního posla přidělována v měsíčním období mezi nezaměstnané, aby měli větší výdělek.


1936

Podle vládního nařízení jest v obci zavedena protiletecká ochrana z mužů nevojáků. Do obce byl také přiveden státní telefon. Obec poskytla půjčku 15 tis. kč na zakoupení pozemku na stavbu školy v Líbeznicích.


1938

Dne 1.7. byl zvolen starostou p. Jan Kostka klenpíř z č. p. 22. 22. 9. byla vyhlášena všeobecná mobilisace do 40ti let věku. Z obce narukovalo 26 mužů. Občané za přispění obce vybrali na sbírku pro obranu vlasti tisíc kč.


1939-1945

V období protektorátu Čechy a Morava byla jako první postižena židovská rodina ing. Reitlera z č. p. 24. Byla poslána do koncentračního tábora v Terezíně odkud se již nevrátila. Na usedlosti osob nežádoucích byly dosazováni bezarabští němci jako Ervin Pfaff z č. p. 24 po něm pak Horst Kellner, Ferdinand Mehl z č.p. 9 na usedlost rodiny Vondráčků, Jakob Schilke z č. p. 11 rodiny Růženy Pawnikové, jemu se usedlost zdála malá a tak mu přidělili i pozemky A. Formánka, který byl nucen se vystěhovat. Koncem dubna 1945 byl v obci ustanoven ilegální revoluční národní výbor. V prvé květnové dny měl pod velením p. B. Šafránka ochranný oddíl 12 mužů. 6. a 9. května byly zbudovány dvě barikády na křižovatce Zlonín - státní silnice Mělník - Praha. Zároveň byla vybudována dvě kulometná hnízda s úkolem chránit barikády na silnici Mělník - Praha a Zlonín - Čakovičky. Do bojů však nezasáhly jelikož byla uzavřena dohoda o volném průchodu vojsk generála Schornera. 10. května přišla Rudá armáda a 15. května se nakrátko ve Zloníně ubytoval tankový oddíl


1946

Ve volbách získaly komunisté 121 hlasů, Č. Str. Lidová 45 hlasů, Č. Socialisté 31 hlasů a Č. Soc. Demokraté 11 hlasů z 220 voličů. Předsedou místního MNV se stal Ant. Rollo ale po odvolání KSČ byl dosazen B. Šafránek.


1948

Politické strany Lidová a Č. Socialistické se po únorových událostech v obci dobrovolně rozpustily. Brigádně bylo vysázeno na 5 tis. sazenic na skalech v květnu se zúčastnilo 228 voličů voleb.


1949

V březnu začala instalace obecního rozhlasu a za přispění všech občanů 27. září byl rozhlas zprovozněn.


1950

17. března bylo v obci utvořeno JZD, které hospodařilo na výměře 160 ha. Předsedou JZD byla zvolena pí. Rollová. 20. 10. byl založen Sokol.


1964

Obec Zlonín s 280 obyvately volila nové zastupitelstvo MNV. Její členové byly přededa MNV Fr. Maršálek, tajemník V. Stibor, komise finanční - M. Radoušková, komise zemědělská A. Kovařík, komise kulturní - S. Soustružníková, komise soc. zdrav. A. Grunthalová, komise veř. pořádku B. Kovařík, komise výstavby - M. Heřtus.


1965

Je dokončeno rozšíření hasičské zbrojnice a zrekonstruován sál restaurace. Materiál na renovaci poskytla Jednota, práci jako brigádníci - občané Zlonína

 

1966

V červenci byla otevřena samoobsluha. Při velké průtrži mračen 20. července byly zatopeny domky č. p. 4 a 85.


1967

Je upravena cesta k nádraží do Měšic. Cesta je osvětlena a také se mění sloupy pouličního osvětlení za betonové. ČSD ruší signálku na přejezdu a instalují automatické závory.


1968

O prázdninách byl vybagrován rybník a stěny obloženy betonovými deskami.


1969

Je provedena rekonstrukce MNV. Zvolení členové MNV v r. 1964 zůstávají nadále ve svých funkcích.


1971

Na jaře se na celém území katastru Zlonína čistí a prohlubují všechny vodní stavby.


... a co dál?
Zápis z tohoto roku je posledním záznamem v kronice obce Zlonín. Za přispění pamětníků chceme v této tradici zápisů do kroniky pokračovat. Jelikož nás však dělí od roku 1971 veliká časová propast mějte, prosím, strpení než shromáždíme veškerá fakta let minulých a budeme Vás moci informovat o dalším dění v naší obci.


2004

Proběhla rekonstrukce budovy obecního úřadu.


2006

V tomto roce probíhala výstavba čističky odpadních vod a kanalizace. Zároveň s tím byl v obci zaveden i vodovod. Byl rekonstruován most u rybníka. V obci ke konci roku žilo 221 obyvatel a bylo zde 126 čísel popisných.


2007

V noci z 18. na 19. ledna se obcí prohnal orkán "Kyrill", který poničil několik střech a zboural jeden komín. Na podzim proběhla kolaudace čističky odpadních vod a kanalizace. Stavba stála cca 24 mil. Kč, z toho obec platila 7 mil. Kč. Zbytek byl financován z krajských a státních dotací. Obec se na tuto akci nemusela zadlužit. K čističce je připojena zhruba 1/3 obyvatel. Obec přispěla částkou 65 tis. Kč na rekonstrukci mateřské školky v Čakovičkách. Obec zřídila pro občany kontejnery na tříděný odpad - k původním kontejnerům na plast přibyly i kontejnery na sklo, papír, baterie a nápojové kartony. V obci ke konci roku žilo 238 obyvatel a bylo zde 128 čísel popisných.


2008

Obcí se 3. března prohnala vichřice "Emma". Proběhlo čištění a prohloubení koryta Zlonínského potoka ve směru od rybníka k ČOV. Byla dokončena obměna veřejného osvětlení - místo výbojek byly nainstalovány nové lampy se zářivkovým zdrojem světla s nižší spotřebou energie. V obci byl navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad: 4 kontejnery na plast, 1 kontejner na papír, 1 kontejner na sklo, 1 kontejner na nápojové kartony a 1 popelnice na baterie. Byla dokončena výstavba domků na okraji obce ve směru na Měšice, téměř dokončena výstavba na okraji obce ve směru na Předboj a zároveň zahájena výstavba rodinných domků na území bývalého fotbalového hřiště. V obci byla otevřena nová "restaurace-hospoda" zatím s nepravidelným provozem - Penzion "Jinej svět". V obci ke konci roku žilo 255 obyvatel a bylo zde 142 čísel popisných.


2009

První polovina ledna byla ve znamení velkých mrazů, teplota v noci dosahovala až -18 oC. Pravidelnou únorovou veteránskou burzu podle některých rádií navštívilo až 40 tisíc návštěvníků. Hospoda s penzionem Jinej svět ukončila svůj provoz. Na jaře obec nechala postavit nové dětské hřiště na pozemku za hospodou. Ve druhé polovině roku byla zahájena výstavba RD na dalších pozemcích v okolí obce - u silnice směrem na Líbeznice a u Zlonínského potoka nad železniční tratí. Vzhledem k ekonomické krizi však výstavba nepokračovala tak rychle jako dosud. Kvůli stavebnímu boomu i v okolních obcích během několika posledních let, došlo k enormnímu zvýšení průjezdu osobní dopravy obcí při každodenních přesunech obyvatel za prací a zpět. Realitou jsou každé ráno stojící kolony vozidel na státní silnici směr Líbeznice a dále na Prahu. V obci ke konci roku bylo přihlášeno 301 obyvatel a bylo zde 158 čísel popisných.


2010

V lednu 9.-10. napadlo cca 35 cm sněhu, nejvíce od 70.let. Ze Zlonína do Neratovic byla prošlápnuta lyžařská běžecká trať. Do podzimních voleb do zastupitelstva obce se přihlásily dvě kandidátky. Na podzim při vytrvalých deštích byla částečně zatopena lokalita nových domků u silnice na Předboj. Také několik domů v centru obce mělo vytopené sklepy. V obci proběhla rekonstrukce obecního rozhlasu a nyní je rozhlas bezdrátový. Na návsi se 18. prosince 2010 uskutečnily první Tradiční vánoční zlonínské trhy. Návštěvníci zhlédli vystoupení dětí z MŠ v Čakovičkách a žáků ZŠ v Líbeznicích. Sedm stánků nabízelo pochutiny a výrobky týkající se vánoc. Také zde byla k vidění živá jehňata a ovce a osel. Sněhu bylo dost a teplota se celý den pohybovala okolo -10 °C. V obci bylo ke konci roku registrováno 336 trvale přihlášených občanů a 168 čísel popisných.

Věkový průměr obyvatelstva 2010

 

 

 

 

 

 
2011

Začátkem roku spadly venkovní teploty opět až na -20 oC, ale jaro letos přišlo brzy. V obci se podařilo vybudovat dětský koutek pro nejmenší. Do obce začala zajíždět pojízdná prodejna s mléčnými výrobky a také se konala před hospodou domácí zabíjačka. Díky partě nadšenců byla obnovena polní cesta do Kojetic. V létě došlo k položení venkovního vedení 380V do země. Povodí Labe provedlo čištění Zlonínského potoka směrem k Nové Vsi. V obci bylo vybudováno multifunkční hřiště na pozemku za hospodou. Topoly u jezera byly ošetřeny na základě dendrologického posudku. V sobotu 10.prosince 2011 se uskutečnily již druhé tradiční vánoční trhy. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 355 obyvatel.


2012

Zima toho roku přišla až v únoru kdy teploty sestoupily až na -19 st.C právě v době kdy se konala tradiční burza veteránů. Dětský koutek se postupně změnil ve školičku a skupina místních žen založila klub "Zlonínské Šikulky". Pro zlepšení bezpečnosti na komunikacích byly instalovány dva stacionární radary. Na podzim byl opraven železniční přejezd v obci a začala výstavba obytných domů na východě obce u ČOV. V restauraci U Jezera byla vyměněna stará okna za nová s lepší tepelnou a zvukovou izolací. V době adventu se konaly již třetí tradiční vánoční trhy. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 361 obyvatel.


2013

Na začátku roku vznikla Místní Akční Skupina MAS Nad Prahou jako sdružení obcí na principech místního partnerství. Obec Zlonín se stala členem tím, že propůjčila své území. Sportovní hřiště přineslo první plody a skupina nadšenců založila fotbalový oddíl Slavoj Zlonín a hned byl také uspořádán turnaj o pohár starosty. Na jaře tohoto roku se konalo veřejné referendum o rekonstrukci prostoru nad restaurací za účelem vzniku dětské školky. Referendum dopadlo v neprospěch rekonstrukce a tak zastupitelstvo vstoupilo v jednání s developerem s cílem postavit novou školku. Sportovní hřiště bylo rozšířeno o cvičební náčiní. Před Vánocemi byl vypuštěn rybník, aby mohl být v únoru vyčištěn. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 384 obyvatel.


2014

V únoru byl po 14 letech vyčištěn rybník. Zima byla extrémně mírná, takže teploty skoro neklesly pod nulu a v podstatě nenapadl žádný sníh, takže jaro se ohlásilo již na začátku března. Na dětském hřišti byl postaven altán zakrývající studnu, aby se tak předešlo zbytečným úrazům. Byla provedena částečná rekonstrukce elektroinstalace objektu restaurace a vybudovány nové autobusové zastávky. Obec odkoupila část pozemku po bývalém statku za účelem vybudování mateřské školky. V podzimních komunálních volbách byl zvolen starostou pan Bohuslav Novotný. V době Adventu se konaly již čtvrté tradiční Vánoční trhy. Do konce roku teploty neklesly pod nulu. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 446 obyvatel.


2015

Zima byla nezvykle teplá, sněhu jsme se nedočkali a teplota téměř neklesla pod nulu. A tak i jaro přišlo poměrně záhy bez větších mrazíků, a i úroda by mohla být dobrá. Na jaře se obec připojila k celonárodní akci "ukliďme Česko" kdy se podařilo, hlavně díky občanům mladší generace, zlikvidovat černou skládku směrem na Předboj. Léto bylo mimořádně horké a téměř nepršelo, což mělo za důsledek pokles spodních vod a vyschnutí potoků. Opakované stížnosti občanů na dopravně-bezpečností situaci v obci vyústily v občanskou petici za zlepšení této situace. Na jaře také došlo k výměně vedení VN 400kV, vedoucí přes katastr obce. Na podzim navštívil obec hejtman středočeského kraje a přislíbil pomoc s financováním připravovaných projektů výstavby mateřské školky a nové ČOV. Byla dokončena výstavba 14.ti RD naproti obecnímu úřadu. V době Adventu se konaly již páté tradiční Vánoční trhy. Do konce roku teploty opět neklesly pod nulu. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 464 obyvatel.

Počet obyvatel 2015

 

 

 

 

 

 
2016

Zima byla opět velmi mírná a bez sněhu. Alespoň tak mohla začít stavba mateřské školky na pozemku naproti obecnímu úřadu. Druhou květnovou sobotu se konaly první, a doufejme že ne poslední, farmářské trhy. Přestože se nepodařilo získat žádnou dotaci, byla dokončena výstavba mateřské školy v celkovém nákladu .....V konkursním řízení byla doporučena a starostou jmenována ředitelka mateřské školy paní Koudelková. Na konci června byl vypuštěn a částečně vyčištěn rybník. Čištění rybníka tentokrát financovaly VaK Zápy. Na podzim byla rekonstruována cesta k elektrovoltaické elektrárně v ceně 2.000.000, z toho 1.000.000 byla dotace. Také byla dokončena výstavba 8 RD ve dvoře naproti obecnímu úřadu. Farmářské trhy byli z důvodu nevelkého zájmu na podzim ukončeny. V době druhého adventu se konaly již šesté tradiční Vánoční trhy. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 576 obyvatel.

Věkový průměr obyvatelstva 2016

 

 

 

 

 

 
2017

Zima se začátkem roku přihlásila, takže napadlo trochu sněhu a teploty klesly až na -19 oC, ale jaro přišlo poměrně brzy. Začátkem roku v obci také vznikla skautská družina "Vlčí důl". Skauti již v minulosti pomáhali s úklidem obce, nyní zde však budou mít svojí klubovnu a do dění v obci se zapojí mnohem více. Paní ředitelka společně s paní učitelkou dokázaly pro děti ve školce připravit velmi bohatý a zajímavý vzdělávací program a dětem se ve školce líbí. Na jaře začala první etapa výstavby celkem 95 domů u elektrárny. 17. června se konaly oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci. 20. června mateřská školka popřála "prvním" školákům hodně úspěchů v základní škole. 22. června začala výstavba nové ČOV a ve stejné době začalo čištění rybníka a rekonstrukce chodníků od železničního přejezdu k restauraci. 29.10. přešla přes naše území vichřice, ale naštěstí v naší obci bez škod. Nová ČOV byla před koncem roku uvedena do provozu, čištění rybníka bylo také dokončeno. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno 664 obyvatel.


2018

Zima byla velice mírná, teprve koncem února klesly teploty na -10 oC, ale sněhu nebylo. Na jaře začala výstavba ... domů vedle silnice na příjezdu od Měšic. Léto bylo nečekaně horké a suché, teploty vytrvale překonávali letité rekordy a spousta studní vyschla. 31.7. byl položen základní kámen pro výstavbu nového areálu školy v Líbeznicích. Na výstavbě tohoto areálu se bude v následujících letech finančně podílet i naše obec. U příležitosti oslav sto let od vzniku Československé republiky bylo vysazeno 48 lip podél polní cesty směrem na Kojetice. Cena stromořadí byla 295.567,- a každý strom má svého adoptivního rodiče. Na darech se vybralo 46.818,- a dodatečně jsme získali dotaci 30.000,-. Při oslavách sto let od vzniku Československé republiky jsme si připomněli, že čestným občanem obce Zlonín je od roku 1934 Tomáš Garrique Masaryk. V podzimních komunálních volbách byl zvolen starostou pan František Polák. Ke konci roku bylo v obci trvale hlášeno ... obyvatel.

 

2019

V úvodu roku se konala v obci tradiční burza Klubu historie dopravy a masopust. Zima byla opět mírná a obrázek zasněžené obce začíná být vzácností. Začátek roku se opět nesl v řešení problémů se znečišťováním Zlonínského potoka a rybníka z ČOV v Bášti, kdy tuto neutěšenou situaci řešila PČR a bylo i několik reportáží v televizi. V květnu byla zahájena nástavba MŠ, díky které se zvýšila kapacita dětí na 50. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z MF ve výši 6 757 710 Kč. I přes krátký čas se podařilo začátkem září slavnostně školku otevřít. Zároveň v září byla otevřena i nová část  ZŠ v Líbeznicích s kapacitou 20 tříd na jejíž výstavbě se podílela i naše obec a zajistila tak spádovost pro vzdělávání  zlonínských dětí. Pokračovala mohutná výstavba  podél silnice  III/0093 Zelený Zlonín a byla zahájena výstavba nové části obce Zlonín Východ s 27 rodinými domy. Závěr roku byl ve znamení tradičních vánočních trhů a rozsvěcení vánočního stromečku. Aktivně se do kulturního a společenského života v obci zapojili děti z MŠ, skauti z oddílu Vlčí důl a členové TJ Slavoj Zlonín. K 31.12. žilo v obci 845 trvale hlášených obyvatel a obec měla 357 čísel popisných.

Mobilní aplikace

aplikace

Svátek

Dnes je 15.7.2024

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den gumových medvídků

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“