Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Informace pro veřejnost srpen 2023

informace pro občany

Vážení spoluobčané,

moc vás zdravím a rád bych vás jménem vedení obce informoval o tom, čeho se nám podařilo za poslední období dosáhnout, a co máme v plánu v následujících měsících. Většinu jednání a příprav jednotlivých akcí se nám podařilo dokončit až v průběhu letních měsíců. Přesto si myslím, že vám mohu sdělit pozitivní informace a plány, jejichž realizace přispěje ke zlepšení života v naší obci.

   V oblasti zabezpečení školního a předškolního vzdělávání finišujeme s venkovními úpravami u kontejnerové MŠ. Podařilo se zrealizovat studniční vrt pro závlahový systém. V tomto týdnu dokončujeme zprovoznění závlahy a výsev trávníku. Zároveň probíhá výběr herních prvků tak, aby okolí kontejnerové MŠ mohlo začít plnit funkci dětského hřiště pro děti z této školky. Možná se ptáte, proč tak pozdě? Odpověď je velmi jednoduchá – získání stavebního povolení na studniční vrt bohužel nešlo získat dříve. Mnozí z vás vědí, co tento proces obnáší.

   Příprava stavby svazkových škol v Měšicích a Bášti pokračuje výběrovými řízeními na zhotovitele obou staveb. Koncem května vyhodnotil Svazek obcí nad Beckovem nabídky na zhotovení stavby školy v Měšicích. Do výběrového řízení se nakonec přihlásily pouze tři stavební společnosti (ve srovnání s deseti firmami, které se zúčastnily prohlídkového dne). Po otevření nabídek a srovnání nabídkových cen, bylo výběrové řízení z důvodů ekonomické nevýhodnosti zrušeno. Následně byl, s ohledem na vysokou podobnost nabízených cen a některých rozpočtových položek, podán podnět k prošetření možného kartelového spolčení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Výběrové řízení na stavbu školy v Měšicích se bude, po optimalizacích některých částí projektu, během následujících měsíců opakovat. Stavební povolení pro stavbu školy v Bášti nabylo právní moci v dubnu. Po formální kontrole zadání výběrového řízení ze strany Ministerstva školství, bylo možné počátkem června zahájit výběrové řízení na zhotovitele i této stavby.

   Vzhledem k této situaci a naplněnosti kapacity ZŠ Líbeznice, jsme byli nuceni hledat v rámci Svazku obcí pod Beckovem vhodné prostory pro umístění 1. třídy ZŠ pro nový školní rok 2023/2024. Obec Zlonín, po zvážení všech možností, využila nabídku soukromé ZŠ Citadela v Kojeticích na pronájem prostor pro 1. třídu ZŠ Líbeznice pro tento a následující školní rok. Díky tomu mohlo dojít k přijetí všech Zlonínských dětí do 1. třídy.

   V měsíci září zahájíme v obci výměnu veřejného osvětlení, protože se nám podařilo získat dotaci ve výši 807 000 Kč z Národního plánu obnovy MPO (Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení, Číslo dotace 2182000349, Obnova soustavy veřejného osvětlení Zlonín) Realizaci výměny veřejného osvětlení bude provádět, na základě výsledků výběrového řízení, firma ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO: 2575101. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti osvětlení obce ze stávajících 29,67 MWh ročně na 2,77 MWh ročně. Vyměněno bude cca 108ks svítidel.

   Co se týká bezpečnosti na komunikacích – v tomto týdnu proběhlo jednání se zástupci ŘSD ohledně projektu bezpečného přecházení hlavní silnice I/9 (Praha – Mělník). V první polovině září by mělo být připraveno výběrové řízení na projekční práce s cílem vlastní realizace tohoto důležitého projektu, který povede ke zvýšení bezpečnosti v roce 2024.

   Na základě našich jednání s vedením Středočeského kraje, rada Středočeského kraje rozhodla o kompletní rekonstrukci komunikace III/0093. Rekonstrukce se týká úseku od hlavní silnice po železniční přejezd. Projekt byl zařazen do zásobníku projektů Středočeského kraje. Pro zpracování projektu vedení Krajské správy údržby silnic vybralo firmu Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. (APIS). Pro zvýšení vaší bezpečnosti jsme do projektu nechali zapracovat:

  • Doplnění betonových silničních obrub v úsecích podél aleje sakur (ZÚ – km 0,25) a dále v obci tam, kde nejsou vybudovány chodníky. Náklady za tuto položku uhradí obec Zlonín.
  • Na km cca 0,2 umístění příčného zpomalovacího prahu.
  • Na km cca 0,315 a 0,480 umístění přechodů pro chodce, přípravu na úsekové měření

rychlosti projíždějících vozidel

  • Na km cca 0,460 (plocha před Sefirem) zřízení zálivu pro autobusovou zastávku na znamení
  • V rekonstruované komunikaci se nachází pouze tlaková splašková kanalizace a vodovodní řad. Bylo proto dohodnuto, že bude navržena nová dešťová kanalizace s vyústěním do Zlonínského potoka v blízkosti propustku pod dráhou (v konci úseku bude vedena na obecním pozemku účelové komunikace).

   Zajímavá je situace ohledně průtahu obce mezi silnicí na Předboj a Čakovičky. Na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje, která se rozhodla tuto stavbu nerealizovat, jsme stáli před rozhodnutím, jak postupovat dál. Zastupitelstvo obce Zlonín se rozhodlo udělat maximum proto, aby tuto stavbu zrealizovalo s cílem zvýšit bezpečnost nejen v kritickém místě křižovatky „U Křížku“. Z tohoto důvodu jsme nechali přepracovat projekt a aktualizovat ceny stavebních prací z roku 2016.  Advokátní kancelář J&T připravila veřejnou zakázku, do které se přihlásil jediný uchazeč, který splnil kvalifikační podmínky výběrového řízení s cenovou nabídkou 8 287 127 Kč s DPH.  V současné době zároveň probíhají jednání se společností Styrogroup, která má zájem obci pomoci s financováním projektu.  Předpokládáme, že v průběhu září budeme mít připravenou smlouvu a zajištěné financování celé akce tak, aby vlastní realizace mohla proběhnout v 1. polovině příštího roku.

      Velkým problémem, který se řeší několik roků, je nedostatečná kapacita pitné vody a její smluvní navýšení pro naši obec. Na základě několika jednání s VKM Kladno se nám podařilo smluvně navýšit kapacitu pitné vody o 6 000 m3. Aktuální kapacita je tedy 56 000 m3 na 1 rok od uvedení vodojemu v Bašti do zkušebního provozu.  V návaznosti na toto navýšení připravila obec veřejný pořadník žádostí o připojení do vodovodního řadu. Dle stanovených kritérií zastupitelstvo obce Zlonín následně rozhodlo o připojení 19 žadatelů. Sběr dalších žádostí o připojení k vodovodnímu řadu bude nadále pokračovat a sesbíraná data budou podkladem pro další jednání s VKM Kladno o opětovném navýšení dodávky pitné vody. Zároveň je nutné ale zmínit, že kapacita čistírny odpadních vod (ČOV) je naplněna na 100 %, a proto nebude možné připojovat novou výstavbu rodinných domů. Z tohoto důvodu byl obcí Zlonín zadán technický audit společnosti VKM Beroun jako podklad pro intenzifikaci ČOV.

   Velmi obtížná je situace ohledně sběru tříděného odpadu. Jak jste sami mohli postřehnout, zrušili jsme místo na sběr tříděného odpadu při vjezdu do ulice Habrová. Toto sběrné místo se pravidelně stávalo černou skládkou a osobně se domnívám, že vzhledem k jeho poloze, zde byl často odkládán odpad lidí, kteří obcí jen projížděli.  Snažíme se najít vhodné místo pro umístění kontejnerů přímo v části obce Zelený Zlonín. Bohužel se jedná o soukromý pozemek s jehož majitelem není možné se domluvit. Majitelé domů v místech, kde by kontejnerová stání mohla být umístěna, však s realizací nových sběrných míst také nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že legislativa (zákon 541/2020 Sb. o odpadech) na následující období požaduje, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v roce 2025 alespoň 60 %, v roce 2030 65 %, v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkové produkce komunálního odpadu obce, je potřeba začít diskutovat a připravovat změnu systému sběru tříděných odpadů. Jednou z variant je např. systém třídění přímo u producentů (domácností). Z tohoto důvodu proběhlo jednání s vedením společnosti IPODEC. V návaznosti na něj bude zastupitelstvo obce Zlonín připravovat vhodné varianty sběru tříděného odpadu, které povedou k naplnění ustanovení výše uvedeného zákona.

   Jednou z priorit zastupitelstva obce je vybudování dětského a sportovního multifunkční hřiště. Pozitivní je, že na sportovní multifunkční hřiště je vydáno platné stavební povolení a nyní se řeší způsob financování jeho realizace. Podle předběžných odhadů se jedná o náklady kolem 5 mil. Kč. Intenzivně nyní jednáme o možnostech získání finančních prostředků pomocí dotačních titulů. Obdobná situace je i u dětského hřiště, kde chceme nejdříve vyřešit závlahový systém pro budoucí zatravnění. Předpokládáme, že celý tento prostor bude sloužit jako volnočasová a relaxační zóna s velkým množstvím zeleně a zavlažování proto bude jeho nezbytnou součástí. Naším cílem je co nejdříve celý prostor rekultivovat, vyřešit systém zavlažování, vysadit trávník a teprve následně začít řešit výstavbu herních prvků a vysazování stromů. V případě, že nenastanou zásadní komplikace, bychom rádi výstavbu zrealizovali ve II. polovině příštího roku.

   V první polovině roku proběhla celková vnitřní úprava obecního úřadu. Vlastními silami byla provedena celková rekonstrukce budovy s hlavním cílem snížit energetickou náročnost na vytápění celého objektu a vytvořit důstojné místo pro poskytování služeb obecního úřadu. 

   Možná si to již ani neuvědomujeme, a bereme to jako samozřejmost, ale musím poděkovat vám všem, kteří nám pomáháte a staráte se o okolí svých domů. Díky vám a zaměstnancům technických služeb (kterým patří velké poděkování), se naše obec stává rozkvetlou a upravenou. Určitě se najdou místa, kde to ještě není podle našich a vašich představ. Většina obce je však upravená a díky vám i v mnoha případech rozkvetlá. Jsem proto rád, že probíhá další ročník soutěže o nejkrásnější předzahrádku a okolí domu a my budeme moci alespoň symbolicky ocenit snahu některých z vás.   

  Dalším zajímavým projektem, na který se nám podařilo získat dotaci ve výši 500 000 Kč z Fondu Středočeského kraje, je realizace 1. etapy Zlonínské naučné stezky, na pozemkových parcelách č. 332 a č. 59. V současné době byla zaměřena a vytyčena bývalá polní cesta na pozemku 60/1 a 62/1. Celá trasa by měla v budoucnu vést od železničního přejezdu směrem na bývalou skládku a okruhem se vracet přes lipovou alej zpět do obce. Předpokládáme, že vlastní realizace a výsadba zeleně bude probíhat i ve spolupráci s vámi.  Zde bych ještě rád poděkoval vám všem, kdo jste se podíleli na výsadbě parčíku za budovou 23 v centru obce.

   Samostatnou kapitolou, díky které je vesnice vesnicí, jsou kultura, sport a společenské akce. Tady bych chtěl ocenit práci a poděkovat kulturní komisi zastupitelstva obce, Mateřské škole Zlonín, Skautům Vlčího dolu Zlonín, sportovním oddílům pod SK Zlonín a v neposlední řadě i restauraci Zlonínský dvůr a Pivkupectví Zlonín. Díky všem jmenovaným jsme dokázali zorganizovat v I. polovině roku nádherné akce (vítání občánků, tradiční masopust, maškarní karneval, divadelní představení, pálení čarodějnic, Ukliďme Česko, oslavu dne matek a dětský den s Policií ČR).  V současné době je v plném proudu příprava vánočních trhů s překvapením, které proběhnou v sobotu 2. prosince od 14.00 hodin a myslím, že se máme na co těšit.

     Vážení spoluobčané, v pondělí 4. září k nám na návštěvu zavítá paní hejtmanka Středočeského kraje, Mgr. Petra Pecková, DiS. Rád bych jí seznámil se všemi problémy, které nás trápí. Zároveň bych jí ale také chtěl představit Zlonín, obec s nejmenším věkovým průměrem v České republice, jako obec, kde se nám dobře sousedsky žije.

   Dovolte mi, abych vám všem na závěr popřál krásný zbytek léta, všem školákům, a hlavně prvňáčkům, ať mají úspěšný nový školní rok a nám všem, ať se nám podaří zrealizovat maximum projektů, které jsem v tomto článku zmínil. Chtěl bych poděkovat všem členům zastupitelstva obce Zlonín za jejich nasazení a práci odvedenou ve prospěch obce.

 

S pozdravem

                                                                                                                         Ing. Miroslav Kratochvíl

                                                                                                                       starosta obce  

 

Datum vložení: 2. 9. 2023 8:28
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2023 8:30
Autor: správce web

Mobilní aplikace

aplikace

Svátek

Dnes je 19.4.2024

Svátek má Rostislav

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“